ಯುಗಾದಿ, ಹಿಂದೂಗಳ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪಾಡ್ಯಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಗಾದಿ ಪದವು ‘ಯುಗ’ ಮತ್ತು ‘ಆದಿ’ ಎಂಬ ಎರಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಿಂದ ಜನ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ‘ಯುಗ’ ಎಂದರೆ ‘ಯುಗ’ ಮತ್ತು ‘ಆದಿ’ ಎಂದರೆ ‘ಆರಂಭ’. ಈ ಹಬ್ಬವು ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಹಲವಾರು ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಯೆಂದರೆ ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುವುದು. ಬೇವಿನ ಕಹಿ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಸಿಹಿ ಜೀವನದ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಗಾದಿ ದಿನದಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಓದುವುದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಂಗವು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ದಿನದಂದು ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲದ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಗಾದಿ ದಿನದಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ.

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವ:
ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವು ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಸಿಹಿ-ಕಹಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

2024ರ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವು ಏಪ್ರಿಲ್ 8, ಭಾನುವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯಮಿ ತಿಥಿ ಪ್ರಾರಂಭ: ಏಪ್ರಿಲ್ 8, ಭಾನುವಾರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:58 ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯಮಿ ತಿಥಿ ಮುಗಿಯುವುದು ಏಪ್ರಿಲ್ 9, ಮಂಗಳವಾರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:24. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲ: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಯೆಂದರೆ ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುವುದು. ಬೇವಿನ ಕಹಿ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಸಿಹಿ ಜೀವನದ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ: ಯುಗಾದಿ ದಿನದಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಓದುವುದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಂಗವು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ: ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ದಿನದಂದು ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲದ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಕಲ್ಪ: ಯುಗಾದಿ ದಿನದಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ.

ಹಬ್ಬದ ಊಟ: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಗ್ಗಾಡಿ ಪಚ್ಚಡಿ, ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಹೋಳಿಗೆ, ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ, ಪಾನಕ ಮುಂತಾದ ಖಾದ್ಯಗಳು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯಗಳು. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದು: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ.

ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು: ಕೆಲವು ಜನರು ಯುಗಾದಿ ದಿನದಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು: ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಶ್ರೀ ಕನಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಮ್ ವಾಸ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೈವ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗುರೂಜಿಯವರು ನಿಖರವಾಗಿ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಲಹೆ ಶಾಸ್ರೋಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ ಶಾಸ್ರೋಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹೇಳುವ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಗುಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ಇಂದೇ ಗುರೂಜಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಗುರೂಜಿಯವರ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ 9900804442

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *