Tag: 3ಲಕ್ಷದ ಮನೆ

Fabricated House: ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ 2 ರಿಂದ 3ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗಾಗಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ

Fabricated House Low budget Contraction: ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಲು ಸಾಧಾರಣ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅನೇಕರು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಕನಸು ಕಾಣುವುದನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ಹಾಗೆ ಉಳಿದು ಹೋಗಿದೆ.…